Uppsala kommun växer så det knakar. Som en följd av det växer även kommunens stadsbyggnadsförvaltning vilket innebär fler interna utmaningar och kräver ett mer systematiskt arbete. PE arbetar med verksamhetsutveckling och strategiskt ledarskap för att skapa en effektivare styrning som i slutändan ska ge Uppsala kommuns invånare mer för sina skattepengar.

Uppsala är landets fjärde största stad med över 200 000 invånare och redan år 2030 räknar man med att ha växt med ytterligare 50 000 invånare. PEs uppdrag för Uppsala kommuns Stadsbyggnadsförvaltning syftar till att förbättra den interna styrningen och kontrollen samt att ta förvaltningen från ett nuläge till ett önskat läge. Uppdraget består av fyra delar; mål- och budgetprocess, verksamhetsstyrning, projekt- och portföljstyrning samt kvalitetsledningsprocess. Arbetet görs genom workshops, intervjuer av chefer och seniora projektledare, analyser, stöttning av chefer, förändringsledning samt utbildning.

Uppdragets delar

  • PE förtydligar Stadsbyggnadsförvaltningens mål- och budgetprocess, vilken ligger till grund för verksamhetens styrmodell.
  • Justering av styrmodellen för verksamhetsstyrning som innehåller en styrmodell, planering och uppföljning på såväl politisk som tjänstemannanivå, omvärldsanalys, riskanalys, verksamhetsplaner och internkontrollplaner.
  • Inom projekt- och projektportföljsstyrning gör PE en prioriteringsmodell för portföljstyrningen, detta för att välja vilka projekt som ska utföras. PE beskriver också samhällsbyggnadsprocessen.  
  • PE implementerar ett lednings-/kvalitetsledningssystem som hjälper verksamheten att nå målen.

Allt ovan gör PE med målet att hjälpa Stadsbyggnadsförvaltningen att utföra sin huvuduppgift på ett så bra sätt som möjligt; att utveckla samhällsbyggandet och stadsutvecklingen på ett effektivt sätt.