Styrelse

Styrelsen är Projektengagemangs högsta förvaltningsorgan under bolagsstämman och är ytterst ansvarig för ledningen och organisationen av bolagets verksamhet. Styrelsen övervakar bolagets verksamhet och ledning samt fattar beslut i viktiga ärenden rörande exempelvis strategier, investeringar, organisation och finansiella frågor. Styrelsen har ett permanent utskott – revisionsutskottet.

Styrelsens arbete regleras av en av styrelsen årligen fastställd arbetsordning. Arbetsordningen reglerar arbets- och ansvarsfördelningen mellan styrelsens ledamöter, styrelsens ordförande och vd, samt innehåller rutiner för ekonomisk rapportering för vd. Styrelsen fastställer även instruktioner för styrelsens utskott.

Projektengagemangs styrelse består av sex stämmovalda ledamöter, inklusive styrelseordföranden, utan suppleanter. Verkställande direktören är inte ledamot av styrelsen men adjungeras till samtliga styrelsemöten. Bolagets ekonomi- och finansdirektör är sekreterare i styrelsen. De stämmovalda ledamöterna och styrelsens ordförande valdes av årsstämman den 11 maj 2017 intill slutet av nästa årsstämma.

Läs mer om revisionsutskottet »

Gunnar Grönkvist

Född 1943.
Styrelseordförande och ledamot i revisionsutskott.
Ledamot och ordförande sedan 2015.
Oberoende i förhållande till bolaget och ledningen, oberoende i förhållande till bolagets större ägare.
Utbildning: Pol. Mag. Stockholms Universitet
Övriga uppdrag: Styrelseordförande i Awapatent AB och AWA Holding AB
Aktieinnehav: 7 500 B-aktier

Britta Dalunde

Född 1958.
Styrelseledamot och ordförande i revisionsutskottet.
Ledamot sedan 2016.
Oberoende i förhållande till bolaget och ledningen, oberoende i förhållande till bolagets större ägare.
Utbildning: MBA with a specialism in Strategic Planning, Edinburgh Business School
Övriga uppdrag: ordförande i Chorus AB, Boom Watch Company AB och Cereb AB, styrelsesuppleant i OF Huset i Stockholm AB, styrelseledamot i Arlandabanan Infrastructure AB samt styrelseledamot och ordförande i Revisionsutskottet i Oniva Online Group Europe AB och HH Ferries AB.
Aktieinnehav: 3 500 B-aktier 

Carina Malmgren Heander

Född 1959.
Styrelseledamot.
Ledamot sedan 2017. 
Oberoende i förhållande till bolaget och ledningen, oberoende i förhållande till bolagets större ägare.
Utbildning: Civilekonom från Linköpings universitet.
Övriga uppdrag: Koncerndirektör och Chief of Staff på SAS Group. Styrelseuppdrag i Svedbergs AB och Scandinavian Track Group AB.
Aktieinnehav: 0

Lars Erik Blom

Född 1960.
Styrelseledamot och ledamot i revisionsutskottet
Ledamot sedan 2016.
Oberoende i förhållande till bolaget och ledningen, oberoende i förhållande till bolagets större ägare.
Utbildning: Civilekonom Stockholms Universitet
Övriga uppdrag: VD för LK Finans AB samt flertalet styrelseuppdrag inom LK Finans ABs investeringsverksamhet, styrelseledamot i FM Mattsson Mora Group, Järntorget Byggintressenter AB, Its Nordic AB, TSS Holding AB, Norvatek Invest AB, Connecting Capital AB samt ordförande i LK-gruppen och ordförande i FM Mattsson Mora Groups Revisionsutskott.
Aktieinnehav: 31 630 B-aktier indirekt via LK Finans AB 

Per Göransson

Född 1953.
Styrelseledamot.
Ledamot sedan 2006. Anställd i bolaget sedan 2006 i rollen som vice VD och operativt ansvarig.
Beroende i förhållande till bolaget och ledningen, beroende i förhållande till bolagets större ägare.
Utbildning: Civilingenjör från Kungliga Tekniska Högskolan (KTH)
Aktieinnehav: 703 361 A-aktier och 354 737 B-aktier indirekt via Projekt­engagemang Holding AB

Öystein Engebretsen

Född 1980.
Styrelseledamot.
Ledamot sedan 2016.
Oberoende i förhållande till bolaget och ledningen, oberoende i förhållande till bolagets större ägare.
Utbildning: Master of Science BI Norweigian School of Management (Oslo/Sandvika)
Övriga uppdrag: Investeringsansvarig på Investment AB Öresund. Styrelseledamot Scandi Standard AB.
Aktieinnehav: 0