PEs övergripande målsättning är att skapa värde för aktieägarna och andra intressenter genom en lönsam och hållbar tillväxt. Genom att arbeta målmedvetet med genomförandet av en tydlig strategi samt med tydliga finansiella mål ska den övergripande målsättningen om lönsam hållbar tillväxt nås.

Finansiella mål

  • PE ska nå en omsättning på 2 miljarder kronor år 2020
  • PE ska nå en rörelsemarginal (EBIT) som överstiger 8 procent över en konjunkturcykel