Hållbarhet

I våra uppdrag strävar vi alltid efter att hitta lösningar som bidrar till en hållbar samhällsutveckling med kvalitet, miljö och socialt ansvar i fokus.

Kvalitet
Vårt kvalitetsarbete innebär att vi ständigt utvärderar och vid behov förbättrar våra arbetsmetoder och affärskoncept så att samtliga medarbetare utför uppdragen med god kvalitet. I nära samverkan – internt och externt – strävar vi efter att skapa mervärden för våra kunder och andra intressenter. Projektengagemang är certifierat enligt SS-EN ISO 9001:2015.

Hållbarhet
Vi uppdaterar fortlöpande vår miljökompetens och förbättrar våra uppdragsprocesser så att vi kan tillgodose våra intressenters miljökrav. I det åtagandet ingår att kartlägga hur våra uppdragsprocesser bidrar till globala hållbarhetsmål och Sveriges miljökvalitetsmål. Våra verksamhetsprocesser följer relevant lagstiftning och vi arbetar med ständig förbättring av verksamheten för att minska miljöbelastningen och främja resurshushållningen. Projektengagemang är certifierat enligt SS-EN ISO 14001:2015.

Genom arbete med arbetsmiljö-, personal-, jämställdhets-, och trygghetspolicyer tar vi socialt ansvar och skapar en fysiskt, psykiskt och socialt sund och utvecklande arbetsplats för alla medarbetare. Därutöver har vi formulerat etiska regler som syftar till att vi ska uppträda och handla på ett sådant sätt att vi utgör en respekterad del av svenskt näringsliv.

Hållbarhetsredovisning 2016 >

Malin Petersson
Kvalitetschef
+46 10-516 04 28
Pia Stoll
Hållbarhetschef
+46 10-516 02 46